Lausunto koskien Mediataiteen mahdollisuudet -selvitystä

LAUSUNTO

asia: lausunto / Mediataiteen mahdollisuudet -selvitys 

pvm: 13.03.2009

Allekirjoittaneet mediataidealan järjestöt haluavat kunnioittavasti saattaa mediataiteen hallintoa ja rahoitusta kehittävien tahojen tiedoksi lausunnon Asko Mäkelän laatimasta Mediataiteen mahdollisuudet -selvityksestä, joka julkaistiin 11.3.09 (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:13http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Mediataiteen_mahdollisuudet_-_Selvitys_mediataiteesta?lang=fi)

On erinomaista, että mediataidekentän toimijoista ja rahoituksesta on laadittu uusi asiantunteva ja kattava selvitys. On myös erittäin tärkeää, että sen suositukset viedään taidehallinnossa käytäntöön.

Mediataide on tunnustettu yhtenä Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä taidemuodoista. Monialaisen, poikkitaiteellisen alan innovaatiovoima median ja teknologian kentillä on merkittävä. Mediataiteen piirissä tehty mediamuotojen ja liikkuvan kuvan kielen uudistaminen toimii inspiraatiolähteenä muille luoville aloille.

Mediataiteen järjestötoiminnalla on Suomessa jo pitkä perinne ja alan järjestökenttä on monimuotoinen. Alan organisaatioista löytyy mediataidealan edellyttämä monialainen asiantuntemus sekä kansainväliset suhteet. Myös erilaisilta toimintaprofiileiltaan järjestöt tukevat toisiaan.

Toimintaa  kuitenkin vaikeuttaa puutteellinen rahoitusjärjestelmä, joka on jäänyt auttamattomasti jälkeen alan kehityksestä. Kyseessä on luonteeltaan uusiutuva taideala, joka edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä, mutta resursseja ei ole riittävästi edes järjestöjen perustoiminnan ylläpitämiseen.

Mediataidekentän järjestöt ovat käynnistäneet prosessin valtakunnallisen edunvalvonta- ja tiedotustoiminnan organisoimiseksi vuoden 2009 kuluessa.

Selvityksen suosituksista lausumme seuraavaa:

1. Mediataiteelle on löydyttävä oma momentti osana valtionavustusjärjestelmää ja alan toiminta- ja kehittymisedellytykset on taattava.

Vuoden 2010 talousarviosta on löydyttävä rivi mediataiteen ja sen yhteisöjen tukemiseen veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista taiteen edistämiseksi. Selvitys osoittaa, että alan toimijavolyymi on selkeästi kasvanut, joten tukea on ehdottomasti lisättävä suosituksen mukaan asteittain vuoteen 2012.

Järjestöt haluavat korostaa, että kolmivuotisen tukijärjestelmän toteuttaminen ja seuranta tulosneuvotteluissa on kannatettava ratkaisu. Se tehostaisi järjestöjen toimintaa ja loisi sille tarvittavat kehittämisedellytykset.

Myös alan taiteilija-apurahojen määrä tulee nostaa vastaamaan alan volyymiä suosituksen mukaan 2012 mennessä.

Lisäavustuksen kohdentamisessa tulee ensisijaisesti huomioida alan taiteilijoiden ja järjestöjen toiminta-edellytysten turvaaminen ja kehittäminen.

2. Mediataiteen tiedotuskeskukselle on varattava riittävä määräraha vuodesta 2010 alkaen.

Järjestöt ovat käynnistäneet prosessin, jossa toimintamalli tiedotuskeskukselle rakennetaan avoimessa vuoropuhelussa kentän toimijoiden ja ministeriön kesken vuoden 2009 aikana.

3. Mediataiteen asiantuntemus on taattava taidetoimikuntalaitoksessa.

1980-luvulta alkaen vahvasti kehittyneen alan on korkea aika saada ansaitsemansa itsenäinen paikka muiden taidealojen rinnalla. Mediataidetta ei tule nähdä yksinomaan kuvataiteen tai elokuvataiteen osa-alueena, sillä sen piiriin kuuluvat myös musiikin ja esittävien taiteiden, kirjallisuuden, arkkitehtuurin ja muotoilun piirissä tehdyt elektroniset ja mediateokset.

Taiteen keskustoimikunnan uudistuksessa on kentän ominaislaadun kannalta paras ratkaisu perustaa mediataiteelle oma taidetoimikuntansa, josta löytyy mediataiteen monialaisuuden ja uusien muotojen edellyttämä taiteellinen asiantuntemus.

Mikäli taidetoimikuntia päädytään uudistuksessa yhdistämään, on nykyisen mediataidejaoston  asemaa vahvistettava.

4. Taidealan innovaatioille on luotava oma rahoitusjärjestelmä.

Selvityksessä ehdotetun LUKESin kaltainen toimija mahdollistaisi taiteen sisältö-, teknologia- ja liiketoimintainnovaatioiden tuen, joka on toistaiseksi riittämättömästi hyödynnetty ja resursoitu alue. Alan järjestöt tarjoavat asiantuntemuksensa LUKESin kehittämiseen.

5. AVEKin toiminta on turvattava myös 2011 jälkeen.

AVEKin osoittama asiantuntemus ja tuki mediataidekentän toimijoille on esimerkillistä ja alalle elintärkeää. AVEKin kansainvälisesti ainutlaatuinen toimintamalli on ollut tärkeä tekijä kotimaisen mediataiteen menestyksen ja monimuotoisuuden taustalla.

6. Nykytaiteen museon roolia teosten tilaajana ja esittäjänä on vahvistettava.

Kiasman rahoituksessa tulee varata resurssit mediateosten tilaamiseen ja esittämiseen. Nykytaiteen museon tehtävänä on seurata teosten ja uusien taideteknologioiden kehittymistä ja tehdä alan taiteilijoita tunnetuksi.

Yhteistyö mediataidejärjestöjen ja Kiasman välillä on toiminut hyvin ja järjestöt toivovat sen jatkuvan ja kehittyvän edelleen.

Pyydämme, että lausunto saatetaan tiedoksi Taiteen keskustoimikunnan, Mediataidejaoston ja VISTA-työryhmän jäsenille.

Helsingissä 13.3.2009

Allekirjoitukset

Alternative Party, Helsinki

Arktista vimmaa elokuva- ja mediafestivaali, Rovaniemi

Arte ry, Turku

AV-arkki ry, Helsinki

Espoon Taide- ja Tietotekniikkakeskus Cartes, Espoo

FixC osuuskunta, Helsinki

Kokeellisen elektroniikan seura, Helsinki

Lens Politica, Helsinki

Live Herring, Jyväskylä

Magnusborgin taiteilijayhdistys ry, Porvoo

Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry, Helsinki

Muu ry, Helsinki

Pixelache/Piknik frequency ry, Helsinki

Rajatila ry, Tampere

VJ Finland, Helsinki

Äänen lumo ry, Helsinki

Jakelu

Opetusministeriö: Kulttuuriministeri, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, Taide- ja Kulttuuriyksiköt

Taiteen keskustoimikunta, Mediataidejaosto

VISTA-työryhmä

AVEK

Asko Mäkelä

This entry was posted in Lausunto. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.