Lausunto koskien AVEKin tulevaisuutta, liittyen tallennuskorvausmaksun laajentamiseen vuoden 2011 hallitusohjelmassa.

Lausunto 29.11.2010

Oikeusministeri Tuija Brax
Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

ASIA: Lausunto koskien AVEKin tulevaisuutta, liittyen tallennuskorvausmaksun laajentamiseen vuoden 2011 hallitusohjelmassa.

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen pääasiallisen tulonlähteen, niin sanotun kasettimaksun, mahdollinen poistaminen on saanut suomalaiset dokumenttielokuvan sekä mediataiteen tekijät erittäin huolestuneiksi.

Suomalainen audiovisuaalinen kulttuuri on tiukasti sidoksissa AVEKin toimintaan. Tallennuskorvausmaksun muuttaminen ajanmukaiseksi, koskemaan päätelaitteita ja muita nykyaikaisia tallentamismuotoja, on elinehto sekä AVEKin että suomalaisen audiovisuaalisen kulttuurin tulevaisuudelle.

Suomalaisen dokumenttielokuvan ja mediataiteen edustajien kanta on että AVEKin toiminta on turvattava ja sitä on kehitettävä myös vuoden 2011 jälkeen

AVEKin kansainvälisesti ainutlaatuinen toimintamalli on ollut tärkeä tekijä suomalaisen mediataiteen ja dokumenttielokuvan monimuotoisuuden ja kansainvälisen menestyksen taustalla. AVEK myöntää tukea elokuvan eri lajityyppien kehittelyyn ja kulttuurivientiin, audiovisuaalisen alan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi AVEK myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon.

AVEK on avainasemassa tuotantojen laajemman rahoituspohjan varmistumisessa. Esimerkiksi Suomen elokuvasäätiö tukee hankkeita, joissa on mukana myös muita rahoittajia. AVEK on asiantuntijaorganisaationa ollut tärkeässä asemassa monien ensisilmäyksellä ei-kaupallisten, mutta myöhemmin kansainvälisesti menestyneiden dokumenttielokuvien, kuten esimerkiksi Miesten vuoro, rahoittamisessa. Sama koskee mediataiteen- ja kokeellisen elokuvan tuotantoja, joista Eija-Liisa Ahtilan elokuvateokset ovat vaikuttavia esimerkkejä.

AVEK on kustannustehokkain audiovisuaalisen kulttuuriin tukija Suomessa. AVEK toimii joustavasti ja taiteilijalähtöisesti ja sen myöntämät pienetkin yksittäiset avustukset mahdollistavat usein suurten taiteellisten hankkeiden kasvun ja kansainvälisten polkujen aukeamisen.

AVEKin osoittama tuki mediataide- ja dokumenttielokuvan kentän toimijoille on esimerkillistä.AVEKin asiantuntevan toiminnan jatkuminen ja kehittäminen on elinehto suomalaisen audiovisuaalisen kulttuurin kehittymiselle ja kansainväliselle menestykselle.

Helsingissä 29.11.2010

Hanna Maria Anttila
Puheenjohtaja, Suomen Mediataideverkosto ry.
www.mediataide.fi

Susanne Helke
Dokumentaarisen elokuvan professori, Aalto yliopisto

Salla Tykkä
Vt. Liikkuvan kuvan professori, Tila-aikataiteen osasto, Kuvataideakatemia

Iris Olsson
Puheenjohtaja, Dokumenttikilta ry.
www.dokumenttikilta.fi

Posted in Lausunto | Kommentit poissa käytöstä

Suomen Mediataideverkoston lausunto koskien taiteen keskustoimikunnan kehittämisesitystä

tktlausunnot2010@minedu.fi
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kirjaamo, PL 29, 00023 Valtioneuvosto.

Ehdotuksessa suunniteltu visuaalisten taiteiden toimikunta yhdistäisi elokuvan, kuvataiteen, valokuvataiteen, mediataiteen ja sarjakuvan avustusten myöntämisen ja sitä kautta kentän kehittämisen yhden päätäntäelimen alaisuuteen. Näiden kaikkien taiteenalojen vaatimukset, tuotantorakenteet ja kustannukset ovat hyvin erilaisia. Jo pelkästään elokuvan ja mediataiteen esittämiskontekstit ja merkittävät kansainväliset tapahtumat ovat keskenään hyvin erilaisia. Suomen Mediataideverkoston mielestä toimikuntia tulee edelleen olla useampia suunnitellun yhden toimikunnan sijasta. Mielestämme toimikuntien nimittäminen on asetusasia, ei lakiasia. Niin sanottujen visuaalisten alojen toimikuntien määrä voidaan myöhemmin asettaa säädöksellä tarkoitusta vastaavaksi määräksi.

Miten taataan mediataiteen asiantuntijuuden säilyminen toimikuntien koon supistuessa? Nykyisessä esityksessä parhaimmassakin tapauksessa mediataiteen hakemuksien arviointi kasautuisi yhdelle tai kahdelle henkilölle, jolla on asiantuntijuutta. Mielestämme tässä tapauksessa vertaisarvioinnin periaate ei toteudu riittävällä tavalla. Nykyisessä esityksessä myös virkamiesarvioinnin määrä lisääntyy esittelykäytännön myötä. Tähän ehdotukseen liittyy sama asiantuntijuuden ongelma – esittelevällä virkamiehellä olisi suuri valta hakemusprosessissa ja tämä vaatisi häneltä kohtuuttoman laajaa taiteen asiantuntijuutta.

Pelkonamme on että uudistuksen myötä ns. perinteisemmät taidemuodot haukkaavat ison osan rahoituksesta vertaisarvioinnin puuttuessa. Mediataide on yksi kansainvälisesti näkyvimmistä taidemuodoistamme ja uudistuksen myötä sen kehitys on uhattuna. Esitys ei rakenna pohjaa tulevaisuudelle, jossa yhä useampi uusi taidelaji syntyy.

Esitetty uudistus palvelee lähinnä hallinnon omia tarpeita unohtaen taiteen alojen erityispiirteet ja -tarpeet.  Esitys asettaa kyseenalaiseksi 60-luvulta asti käytössä olleen Arms Lenght-käytännön, jonka mukaan valtio säilyttää käsivarren etäisyyden taiteen sisäisiin asioihin ja arvottamiseen, myös rahoitukseen.

Suomen Mediataideverkosto (www.mediataide.fi) on yhdistys, joka edistää mediataiteen organisaatioiden yhteistyötä ja kehittää koko kentän toimintaa ja kansainvälisyyttä. Verkoston toimii kevyenä organisaationa, joka mahdollistaa eri toimijoiden välisen yhteistyön. Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Alternative Party ry, AV-arkki, Cartes, FixC, MUU ry, m-cult ja Pixelache/Pikseliähky.

Helsingissä 16.8.2010

Suomen Mediataideverkosto ry:n hallitus

Posted in Lausunto | Kommentit poissa käytöstä

Suomen Mediataideverkosto ry perustettu

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 10.5.2010

Suomen Mediataideverkosto on uusi yhdistys, jonka tavoitteena on kehittää kotimaista mediataiteen kenttää ja sen kansainvälistymistä. Yhdistyksen perustajajäsenet ovat Alternative Party, AV-arkki, Cartes, FixC, MUU ry, m-cult ja Pikseliähky. Yhdistyksen väliaikaiset sivut on avattu nyt osoitteessa www.mediataide.fi.

Verkoston on tarkoitus toimia kevyenä organisaationa, joka mahdollistaa eri toimijoiden välisen yhteistyön. Tämä on vaihtoehtoinen malli keskitetyille kulttuurivaihdon organisaatiolle. Mediataideverkoston toimintaa kehitetään ja jäsenkuntaa laajennetaan vaiheittain.

Yhdistyksen puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain ja kiertää organisaatiossa, ensimmäisen vuoden puheenjohtajana toimii AV-arkki / Hanna Maria Anttila.

Mediataide on tunnustettu yhtenä Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä taidemuodoista. Monialaisen, poikkitaiteellisen alan innovaatiovoima median ja teknologian kentillä on merkittävä. Mediataiteen piirissä tehty mediamuotojen ja liikkuvan kuvan kielen uudistaminen toimii inspiraatiolähteenä muille luoville aloille.

Posted in Tiedote | Kommentit poissa käytöstä

Suomen Mediataideverkoston ehdotus kulttuurivaihdon toteuttamisesta mediataiteen osalta

Opetusministeriölle
Helsinki 30.4.2010

Suomessa on useita mediataiteeseen keskittyneitä organisaatioita, jotka ovat jo vuosien ajan eri tavoin edistäneet kotimaisten tekijöiden kansainvälistymistä. Suomen Mediataideverkosto on uusi yhdistys, jonka tavoitteena on edistää mediataiteen organisaatioiden yhteistyötä ja kehittää koko kentän toimintaa ja kansainvälisyyttä. Verkoston on tarkoitus toimia kevyenä organisaationa, joka mahdollistaa eri toimijoiden välisen yhteistyön. Tämä on vaihtoehtoinen malli keskitetyille kulttuurivaihdon organisaatiolle kuten FRAME ja useiden eri taiteidenalojen tiedotuskeskukset. Yhdistyksen perustajajäsenet ovat Alternative Party, AV-arkki, Cartes, FixC, MUU ry, m-cult ja Pixelache/Pikseliähky.

Suomen Mediataideverkosto toivoisi jatkossa aktiivisempaa yhteistyötä kuvataiteen ja mediataiteen kansainvälistymisen edistämiseksi. Mediataidetta ei voi käsitellä ainoastaan kuvataiteen alalajina, vaan se on oma itsenäinen alueensa jolla on omat kansainväliset tapahtumansa, verkostonsa ja tiedotuskanavansa. Osa mediataiteen tekijöistä mieltää oman toimintansa osaksi kuvataidetta, toisille taas luonnollisempi vertauskohta voi olla esimerkiksi elokuva, performanssi tai yhteisötaide.

Mediataiteen osalta kansainvälistymistä edistetään tällä hetkellä mm. seuraavin tavoin:

Alternative Party: Alternative Party ry on keskittynyt mediataiteen erityisalaan: demoscene-kulttuuriin, jonka juuret ovat erityisen vahvasti Euroopassa. Suomessa on lukuisia kansainvälisesti tunnustettuja demoryhmiä, sekä yksittäisiä taiteilijoita. Yhdistyksellä on vahvat suhteet alan kotimaisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja toimijoihin. Alternative Party ry:n keskeisin toimintamuoto on järjestää vuosittaista festivaalia, joka edistää digitaalista kulttuuria ja demoscene-taidetta tarjoamalla taiteen harjoittajille paitsi kokoontumismahdollisuuden ja taidenäyttelyn, myös demo-kulttuuriin vahvasti kuuluvat kilpailut. Alternative Party ry harjoittaa kulttuurivaihtoa tuomalla festivaaleille kansainvälisiä esiintyjiä, sekä tukemalla kotimaisten taiteilijoiden teosten näkyvyyttä ulkomailla. Vuonna 2009 festivaalilla esiintyi näyttelyssä ja kilpailuissa yhteensä kuusi kansainvälistä ryhmää mm. Isosta Britanniasta ja Ruotsista. Yhdistyksen tavoitteena on laajentaa kansainvälistä toimintaansa tulevina vuosina vahvistamalla vastavuoroista taiteilija- ja teosvaihtoa ja viemällä Demoseinä-hanketta ulkomaille.

AV-arkki: AV-arkki, suomalaisen mediataiteen levityskeskus, on taiteilijoiden vuonna 1989 perustama voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka jäseninä on noin 170 suomalaista mediataiteilijaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on levittää ja promotoida jäsentensä mediataidetta. Lisäksi AV-arkki toimii yhteistyössä Kuvataiteen keskusarkiston mediataiteen arkiston kanssa mediataiteen pitkäaikaisarkistoinnin osalta. AV-arkki pyrkii myös ajamaan jäsentensä etua ja edistämään mediataiteen ja -kulttuurin asemaa yleisesti. AV-arkki on jo yli 20 vuoden ajan tehnyt uraauurtavaa työtä avaamalla taiteilijoille mahdollisuuksia saada työtään tunnetuksi kansainvälisesti. AV-arkin toiminta on myötävaikuttanut suomalaisen mediataiteen kansainväliseen menestykseen. Toiminta on ainutlaatuista sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa.

CARTES: Espoon Taide-ja Tietotekniikkakeskus Cartes järjestää ja tuottaa uutta teknologiaa soveltavia taidetapahtumia ja taideteoksia sekä edistää alan tutkimustoimintaa. Cartesin vuosittain järjestämä uusmediataidefestivaali Cartes Fluxesittelee ajankohtaisia kotimaisen ja kansainvälisen uusmediataiteen suuntauksia ja edistää osaltaan kulttuurivaihtoa Suomen mediataiteen kentällä. Cartes tukee kotimaisia ja ulkomaisia ääni- ja mediataideprojekteja sekä järjestää tuotantoresidenssejä studiotilassaan. Lisäksi Cartes pitää aktiivisesti yhteyttä kansainvälisiin sidosryhmiinsä ja vie tuottamiaan teoksia esitettäväksi myös ulkomaille.

FixC: FixC osuuskunnan tavoitteena on videotaiteen ja kokeellisen elokuvan tunnettuuden lisääminen ja levitys. FixC järjestää levitys- ja screeningtoimintaa, installaationäyttelyjä sekä live-esityksiä Suomessa ja ulkomailla. Vuonna 2009 FixC lanseerasi FixC OPENIN, ilmaisen avoimen lähdekoodin verkkotyökalun suomalaisille tai Suomessa asuville liikkuvan kuvan ammattitaiteilijoille omaehtoista esittäytymistä ja tiedottamista varten.

m-cult: Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry on 10-vuotisen toimintansa aikana ylläpitänyt mediataiteen ja digitaalisen kulttuurin tietopalvelua, kehittänyt uusia jakelukanavia sekä laatinut mediataidealaa koskevia kotimaisia ja kansainvälisiä selvityksiä. m-cultin yhteistyökumppaneina on johtavia kansainvälisiä elektronisen taiteen keskuksia ja verkostoja. Tapahtumatuottajana m-cult on luonut alan kulttuurivaihdolle ja -viennille puitteita myös merkittävissä festivaaleissa kuten ISEA2004 (Helsinki ja Tallinna) sekä Media Facades 2010 (Berliini, Bryssel, Budapest, Helsinki, Linz, Liverpool ja Madrid). 

MUU ry: Vuodesta 1987 asti toiminut taiteilijajärjestö MUU ry edistää Suomessa ympäristö-, media-, video- ja valotaidetta, sekä uusia esittäviä taiteita kuten performanssia ja äänitaidetta. MUU tekee laajaa yhteistyötä sekä kotimaisten että ulkomaisten taide- ja kulttuurijärjestöjen kanssa. Yhdistyksessä on huhtikuussa 2010 550 taiteilijajäsentä, joista noin 40-60 % työskentelee mediataiteen alueella. Mediataide näkyy kaikessa järjestön monipuolisessa toiminnassa: sekä galleriassa, koulutustoiminnassa että erillisissä taideprojekteissa. MUU Media Base on taiteilijoiden käyttöön tarkoitettu digitaalinen työtila, toiminnallinen keskus ja ammatillinen kohtaamispiste, joka on ollut myös Suomessa vierailevien ulkomaisten taiteilijoiden käytössä. MUU on jäsenenä HIAP, Helsinki International Artist-in-residence -ohjelmassa sekä tekee yhteistyötä myös Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön vierasateljeetoiminnan kanssa. Audio Autographs on kansainvälinen äänitaiteen hanke, joka aloitti nettiradiotoiminnan kesällä 2009 ja on tuottanut äänitaiteen tapahtumia mm. Norjaan Insomnia festivaaleille ja Saksaan Altonale festivaaleille.

Pixelache/Pikseliähky:  Pikseliähky on Pohjoismaiden suurin elektronisen taiteen tapahtuma ja tässä asemassa merkittävä kansainvälinen kohtaamisfoorumi. Pikseliähky on järjestänyt Helsingissä taiteilijoiden tuotantoresidenssejä vuodesta 2004 lähtien (nykyisin yhteistyössä HIAP:n kanssa). Pikseliähky koordinoi kansainvälistä festivaalien verkostoa, joka on levittäytynyt kahdeksaan eri maahan (Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti, Ranska, Turkki, Kolumbia, Senegal). Verkoston kautta monet kotimaiset tekijät saavat vuosittain töitään esille kansainvälisissä mediataiteen tapahtumissa.

Arte ry / Sumu-residenssi: Arte ryon ylläpitänyt vuodesta 2006 lähtien kansainvälistä mediataiteen residenssiä. Sumu-residenssi sijaitsee Arten Titanik-gallerian yhteydessä Turun keskustassa. Residenssissä on vieraillut vuosien 2006-2010 aikana 35 taiteilijaa 20 eri maasta. Residenssitaiteilijat toimivat usein yhteistyössä paikallisväestön, alueen oppilaitosten ja taiteilijoiden kanssa. 

Suomen Mediataideverkosto käynnistää toimintansa vuoden 2010 aikana ja toivoo myös jatkossa aktiivista dialogia Opetusministeriön ja kuvataiteen toimijoiden kanssa. 

Posted in Lausunto | Kommentit poissa käytöstä

Lausunto koskien Mediataiteen mahdollisuudet -selvitystä

LAUSUNTO

asia: lausunto / Mediataiteen mahdollisuudet -selvitys 

pvm: 13.03.2009

Allekirjoittaneet mediataidealan järjestöt haluavat kunnioittavasti saattaa mediataiteen hallintoa ja rahoitusta kehittävien tahojen tiedoksi lausunnon Asko Mäkelän laatimasta Mediataiteen mahdollisuudet -selvityksestä, joka julkaistiin 11.3.09 (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:13http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Mediataiteen_mahdollisuudet_-_Selvitys_mediataiteesta?lang=fi)

On erinomaista, että mediataidekentän toimijoista ja rahoituksesta on laadittu uusi asiantunteva ja kattava selvitys. On myös erittäin tärkeää, että sen suositukset viedään taidehallinnossa käytäntöön.

Mediataide on tunnustettu yhtenä Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä taidemuodoista. Monialaisen, poikkitaiteellisen alan innovaatiovoima median ja teknologian kentillä on merkittävä. Mediataiteen piirissä tehty mediamuotojen ja liikkuvan kuvan kielen uudistaminen toimii inspiraatiolähteenä muille luoville aloille.

Mediataiteen järjestötoiminnalla on Suomessa jo pitkä perinne ja alan järjestökenttä on monimuotoinen. Alan organisaatioista löytyy mediataidealan edellyttämä monialainen asiantuntemus sekä kansainväliset suhteet. Myös erilaisilta toimintaprofiileiltaan järjestöt tukevat toisiaan.

Toimintaa  kuitenkin vaikeuttaa puutteellinen rahoitusjärjestelmä, joka on jäänyt auttamattomasti jälkeen alan kehityksestä. Kyseessä on luonteeltaan uusiutuva taideala, joka edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä, mutta resursseja ei ole riittävästi edes järjestöjen perustoiminnan ylläpitämiseen.

Mediataidekentän järjestöt ovat käynnistäneet prosessin valtakunnallisen edunvalvonta- ja tiedotustoiminnan organisoimiseksi vuoden 2009 kuluessa.

Selvityksen suosituksista lausumme seuraavaa:

1. Mediataiteelle on löydyttävä oma momentti osana valtionavustusjärjestelmää ja alan toiminta- ja kehittymisedellytykset on taattava.

Vuoden 2010 talousarviosta on löydyttävä rivi mediataiteen ja sen yhteisöjen tukemiseen veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista taiteen edistämiseksi. Selvitys osoittaa, että alan toimijavolyymi on selkeästi kasvanut, joten tukea on ehdottomasti lisättävä suosituksen mukaan asteittain vuoteen 2012.

Järjestöt haluavat korostaa, että kolmivuotisen tukijärjestelmän toteuttaminen ja seuranta tulosneuvotteluissa on kannatettava ratkaisu. Se tehostaisi järjestöjen toimintaa ja loisi sille tarvittavat kehittämisedellytykset.

Myös alan taiteilija-apurahojen määrä tulee nostaa vastaamaan alan volyymiä suosituksen mukaan 2012 mennessä.

Lisäavustuksen kohdentamisessa tulee ensisijaisesti huomioida alan taiteilijoiden ja järjestöjen toiminta-edellytysten turvaaminen ja kehittäminen.

2. Mediataiteen tiedotuskeskukselle on varattava riittävä määräraha vuodesta 2010 alkaen.

Järjestöt ovat käynnistäneet prosessin, jossa toimintamalli tiedotuskeskukselle rakennetaan avoimessa vuoropuhelussa kentän toimijoiden ja ministeriön kesken vuoden 2009 aikana.

3. Mediataiteen asiantuntemus on taattava taidetoimikuntalaitoksessa.

1980-luvulta alkaen vahvasti kehittyneen alan on korkea aika saada ansaitsemansa itsenäinen paikka muiden taidealojen rinnalla. Mediataidetta ei tule nähdä yksinomaan kuvataiteen tai elokuvataiteen osa-alueena, sillä sen piiriin kuuluvat myös musiikin ja esittävien taiteiden, kirjallisuuden, arkkitehtuurin ja muotoilun piirissä tehdyt elektroniset ja mediateokset.

Taiteen keskustoimikunnan uudistuksessa on kentän ominaislaadun kannalta paras ratkaisu perustaa mediataiteelle oma taidetoimikuntansa, josta löytyy mediataiteen monialaisuuden ja uusien muotojen edellyttämä taiteellinen asiantuntemus.

Mikäli taidetoimikuntia päädytään uudistuksessa yhdistämään, on nykyisen mediataidejaoston  asemaa vahvistettava.

4. Taidealan innovaatioille on luotava oma rahoitusjärjestelmä.

Selvityksessä ehdotetun LUKESin kaltainen toimija mahdollistaisi taiteen sisältö-, teknologia- ja liiketoimintainnovaatioiden tuen, joka on toistaiseksi riittämättömästi hyödynnetty ja resursoitu alue. Alan järjestöt tarjoavat asiantuntemuksensa LUKESin kehittämiseen.

5. AVEKin toiminta on turvattava myös 2011 jälkeen.

AVEKin osoittama asiantuntemus ja tuki mediataidekentän toimijoille on esimerkillistä ja alalle elintärkeää. AVEKin kansainvälisesti ainutlaatuinen toimintamalli on ollut tärkeä tekijä kotimaisen mediataiteen menestyksen ja monimuotoisuuden taustalla.

6. Nykytaiteen museon roolia teosten tilaajana ja esittäjänä on vahvistettava.

Kiasman rahoituksessa tulee varata resurssit mediateosten tilaamiseen ja esittämiseen. Nykytaiteen museon tehtävänä on seurata teosten ja uusien taideteknologioiden kehittymistä ja tehdä alan taiteilijoita tunnetuksi.

Yhteistyö mediataidejärjestöjen ja Kiasman välillä on toiminut hyvin ja järjestöt toivovat sen jatkuvan ja kehittyvän edelleen.

Pyydämme, että lausunto saatetaan tiedoksi Taiteen keskustoimikunnan, Mediataidejaoston ja VISTA-työryhmän jäsenille.

Helsingissä 13.3.2009

Allekirjoitukset

Alternative Party, Helsinki

Arktista vimmaa elokuva- ja mediafestivaali, Rovaniemi

Arte ry, Turku

AV-arkki ry, Helsinki

Espoon Taide- ja Tietotekniikkakeskus Cartes, Espoo

FixC osuuskunta, Helsinki

Kokeellisen elektroniikan seura, Helsinki

Lens Politica, Helsinki

Live Herring, Jyväskylä

Magnusborgin taiteilijayhdistys ry, Porvoo

Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry, Helsinki

Muu ry, Helsinki

Pixelache/Piknik frequency ry, Helsinki

Rajatila ry, Tampere

VJ Finland, Helsinki

Äänen lumo ry, Helsinki

Jakelu

Opetusministeriö: Kulttuuriministeri, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, Taide- ja Kulttuuriyksiköt

Taiteen keskustoimikunta, Mediataidejaosto

VISTA-työryhmä

AVEK

Asko Mäkelä

Posted in Lausunto | Kommentit poissa käytöstä